Interview met Spectrum Boombeheer in GreenTechPower

Greentechpower is een tijd­schrift dat zich richt op de mech­a­nisatie van de tuin­bouw en het gebruik van groene tech­nolo­gieën om de land­bouw­pro­duc­tie te ver­beteren. Het tijd­schrift heeft onlangs een inter­es­sant artikel gepub­liceerd over ons, Spectrum Boombeheer.

Spectrum Boombeheer staat bek­end om hun gebruik van gea­vanceerde tech­nolo­gieën en duurzame meth­o­d­en om bomen te onder­houden en te ver­zor­gen. We hebben een uit­ge­breid arse­naal aan gereed­schap­pen en appa­ratu­ur om het werk zo effi­ciënt mogelijk te mak­en, ter­wi­jl we tegelijk­er­ti­jd reken­ing houden met de ecol­o­gis­che impact van de werkzaamheden.

Tijdens het inter­view vertelt de oprichter van Spectrum Boombeheer over hun filosofie en visie op duurzame boomver­zorg­ing. Hij legt uit hoe het bedri­jf gebruik­maakt van gea­vanceerde tech­nolo­gieën, om de gezond­heid van bomen te beo­orde­len en poten­tiële prob­le­men op te sporen.

Lees het artikel hier.

Deze website maakt gebruik van Cookies.