Visie

Spectrum Boombeheer is een Gents boomver­zorg­ings­bedri­jf dat max­i­maal gaat voor een gezond en waarde­vol bomenbe­stand. We zoeken daar­bij naar een com­pro­mis tussen de wensen van de eige­naar, de noodza­k­en van de boom en de beperkin­gen die zijn omgev­ing oplegt. Naast het pro­fe­sioneel advies dat wij lev­eren, bren­gen wij ook alle bomen­plan­nen in uitvoering.

Spectrum Boombeheer werkt met gecer­ti­ficeerde European Tree Workers en European Tree Technicians. Dit zijn gespe­cialiseerde boomver­zorg­ers en boomtech­nisch adviseurs. Zo bent u steeds verzek­erd van de hoog­ste kwaliteit. Spectrum Boombeheer schoolt zich steeds bij op vlak van klim- en vel­tech­nieken en meer boomtech­nis­che onder­w­er­pen zoals boom­bi­olo­gie, ecolo­gie, struc­tu­urbeo­ordel­ing, enzovoort. 

Spectrum Boombeheer verdedigt vurig de ecosys­teem­di­en­sten van bomen. Ze koe­len onze ste­den, ze zuiv­eren onze lucht en schenken plezi­er aan hun voor­bi­j­gangers. Beleidsmakers begin­nen dit sti­laan te besef­fen en wij trekken mee aan de kar voor een beter stedelijk bomenbestand.

Spectrum Boombeheer vin­dt dat bomen oud mogen wor­den. Reeds van bij de aan­plant wordt hier op ingezet door een zorgvuldige soortkeuze aangepast aan zijn groeiplaats. Snoei gebeurt steeds met mate en is aangepast aan de lev­ens­fase of het gewen­ste eind­beeld van de boom. We zijn gespe­cialiseerd in de ver­zorg­ing en het beheer van vet­er­aan­bomen en hebben hier­voor het Europese VetCERT-certificaat.

Spectrum Boombeheer houdt van eerlijke en goede ontwer­pen van groene ruimtes. Zowel gri­jze als groene ele­menten moeten duurza­am wor­den aan­gelegd. Dat betekent dat een ver­hard­ing na 20 jaar nog steeds vlak ligt en dat een boom 20 jaar na een her­aan­leg nog steeds in top­con­di­tie is. We geloven sterk in de inte­gratie van boomtech­nis­che en bouwtech­nis­che ele­menten om tot een sterk ontwerp te komen. Het mak­en van eerlijke keuzes speelt hier een cru­ciale factor.

Zweden weiland
Deze website maakt gebruik van Cookies.