Privacybeleid

Privacy ‑en cook­ie verk­lar­ing Spectrum Boombeheer

Privacy pol­i­cy voor Spectrum Boombeheer, eige­naar van https://​spec​trum​boombe​heer​.be/

1) Waarborgen privacy

Het waar­bor­gen van de pri­va­cy van bezoek­ers van https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ is een belan­grijke taak voor ons. Daarom beschri­jven we in onze pri­va­cy pol­i­cy welke infor­matie we verza­me­len en hoe we deze infor­matie gebruiken.

2) Toestemming

Door de infor­matie en de dien­sten op https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ te gebruiken, gaat u akko­ord met onze pri­va­cy pol­i­cy en de voor­waar­den die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer infor­matie wilt ont­van­gen, of vra­gen hebt over de pri­va­cy pol­i­cy van Spectrum Boombeheer en spec­i­fiek https://​spec​trum​boombe​heer​.be/, kun u ons benaderen via e‑mail. Ons e‑mailadres is info@​spectrumboombeheer.​be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ maakt gebruik van ver­schil­lende tech­nieken om bij te houden wie de web­site bezoekt, hoe deze bezoek­er zich op de web­site gedraagt en welke pagina’s wor­den bezocht. Dat is een gebruike­lijke manier van werken voor web­sites omdat het infor­matie oplev­ert op die bij­draagt aan de kwaliteit van de gebruik­erser­var­ing. De infor­matie die we, via cook­ies, reg­istr­eren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type brows­er en de bezochte pagina’s.

Tevens mon­i­toren we waar bezoek­ers de web­site voor het eerst bezoeken en vanaf welke pag­i­na ze vertrekken. Deze infor­matie houden we anon­iem bij en is niet gekop­peld aan andere per­soon­lijke informatie.

5) Gebruik van cookies

https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ plaatst cook­ies bij bezoek­ers. Dat doen we om infor­matie te verza­me­len over de pagina’s die gebruik­ers op onze web­site bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoek­ers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de web­site. Ook houden we bij welke infor­matie de brows­er deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cook­ies uit te schake­len. Dat doet u door gebruik te mak­en van de mogelijkhe­den van uw brows­er. U vin­dt meer infor­matie over deze mogelijkhe­den op de web­site van de aan­bieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde par­ti­jen, zoals Google, op onze web­site advert­eren of dat wij gebruik mak­en van een andere dienst. Daarvoor plaat­sen deze derde par­ti­jen in som­mige gevallen cook­ies. Deze cook­ies zijn niet door https://www.spectrumboombeheer… te beïnvloeden.

8) Onze adver­teerders

Op https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ advert­eren meerdere par­ti­jen, die alle­maal hun eigen cook­ies plaatsen.

Deze adver­teerders gebruiken tech­nolo­gie voor hun adver­ten­ties en de links in hun adver­ten­ties die direct door uw brows­er wor­den herk­end. Ze gebruiken onder meer automa­tis­che herken­ning van IP-adressen die recht­streeks naar de adver­teerder wordt gestuurd.

Daarnaast wor­den cook­ies, javascript en eventueel webbea­cons ingezet om te mon­i­toren hoe effec­tief de cam­pagnes van deze par­ti­jen zijn. https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ heeft noch invloed noch con­t­role over de cook­ies, het javascript en de webbea­cons die onze adver­teerders gebruiken.

9) Privacy pol­i­cy van adverteerders/​derde partijen

Voor meer infor­matie over de pri­va­cy pol­i­cy van onze adver­teerders en derde par­ti­jen die ver­bon­den zijn aan deze web­site, kun u terecht op de web­sites van deze respec­tievelijke par­ti­jen. https://​spec​trum​boombe​heer​.be/ kan geen invloed uitoe­fe­nen op deze cook­ies en de pri­va­cy pol­i­cy van door der­den geplaat­ste cook­ies. Deze cook­ies vallen buiten het bereik van de pri­va­cy pol­i­cy van https://​spec​trum​boombe​heer​.be/.

Deze website maakt gebruik van Cookies.