Platanen aan Dok Noord verplanten

Dit project aan Dok-Noord in Gent was één van een lan­gere adem. We kre­gen de opdracht om twee pla­ta­nen te verplanten.

Eerst werd er een ver­plant­baarhei­d­son­der­zoek uit­gevo­erd in jan­u­ari.
Vervolgens wer­den in april de helft van de wor­tels ver­wi­jderd. De hele zomer kreeg de boom water en werd het bodemvocht gemon­i­tord.
In sep­tem­ber hebben we ges­noeid na het ver­wi­jderen van het gebouw (veran­derde wind­be­last­ing in com­bi­natie met wortelver­lies is alti­jd spannend!)

In decem­ber 2022 ver­plant­ten we de twee grote platanen.

Mits het nemen van de juiste voor­zor­gen is alles tot een goed einde gekomen.
Blij dat we deze waarde­volle bomen een nieuwe bestem­ming mocht­en geven.

Hieronder kan je een ver­slag­je van AVS bekijken:

Deze website maakt gebruik van Cookies.