Groeiplaatsverbetering in het Albertpark te Brugge

Deze bomen hebben sterk afgezien door de aan­leg van een onder­grondse par­keer­garage. Ter com­pen­satie werd het sterk verdichte overige deel van de wortel­ruimte los­gew­erkt op drie manieren:

pneu­ma­tis­che injec­tie van lava tot 90 cm diep. Dit ploft de grond los waar­door er meer gasuit­wissel­ing in de bodem mogelijk wordt.boren van voed­ingskok­ers en vullen met een voe­dend sub­traat aangepast voor droge zandgronden.pneumatisch los­blazen van de toplaag. Hierdoor ver­betert de gasuit­wissel­ing in de toplaag, maar dat zorgt ook voor een betere infil­tratie van het regen­wa­ter. Bij plens­buien is het immers zo dat regen­wa­ter opper­vlakkig dreigt af te lopen naar de rio­ler­ing als de bodem te hard verdicht is.

Het gras hebben we wegge­haald, want dat is een zeer onnatu­urlijke sit­u­atie. Bomen voe­len zich thuis in een bos en niet in een gazon. In de plaats hebben we een strooisel­laag aan­gelegd vergelijk­baar met dat van in een bos. Idealiter komt hier nu nog een beplant­i­ng in om nieuwe verdicht­ing door zware maaima­chines of ker­miskra­men tegen te gaan. Hopelijk gaan de ontwer­pers van het nieuw aan te leggen park hier­mee aan de slag.

Deze website maakt gebruik van Cookies.