Boombescherming en AirSpaden in het Wolterspark te Gent

Sinds April vol­gt Spectrum Boombeheer de boombescherming op tij­dens de werken in het Wolterspark te Gent. Het gaat om het volledig vernieuwen van het vroegere park waar­bij er veel gegraven en met zware machines gew­erkt wordt. Hierbij is het van groot belang om de bestaande bomen in het park zo goed mogelijk te bescher­men. Zo kun­nen ze ook in het nieuwe park hun waarde en ecosys­teem­di­en­sten ten volle bli­jven behouden!
Hier zijn we bezig delen van het park naar het juiste grond­niveau te bren­gen door aarde weg te blazen met de AirSpade.
Op een wortelveilige manier dus!

Deze website maakt gebruik van Cookies.