Verplanten van grote bomen

Heeft u een bouw­pro­ject met grote bomen op het ter­rein en lijkt het bouw­plan niet te ver­zoe­nen met het behoud van de bomen? Dan kan een ver­plant­i­ng de aangewezen meth­ode zijn. Tegenwoordig zijn er prak­tisch geen beperkin­gen meer in boom­g­rootte om een ver­plant­i­ng tot een goed einde te brengen.

Onze gecer­ti­ficeerde boom­ex­pert maakt eerst een grondi­ge voorstudie waar­bij hij de huidi­ge staat van de boom, zijn huidi­ge stand­plaats en zijn toekom­stige stand­plaats onder­zoekt. Indien de ver­plant­i­ng haal­baar en de moeite is, werken wij een plan van aan­pak voor de ver­plant­i­ng uit en gaan we aan de slag met de voorbereidingen.

Tijdens het nazorgtra­ject zor­gen we ervoor dat de boom vol­doende water en voed­ing kri­jgt op de nieuwe stand­plaats. Deze fase is noodza­ke­lijk om bomen suc­cesvol te verplanten.

Deze website maakt gebruik van Cookies.