Snoeiwerken

Niet elke boom wordt op dezelfde manier en het­zelfde tijd­stip ges­noeid. Een boom­ex­pert komt eerst bij u langs om na te gaan of er snoei nodig is en zo ja, welke. Afhankelijk van aan­wezige gebouwen, gewenst toekom­st­beeld, struc­tu­ur en gezond­heid van de boom wordt een snoei­wi­jze en –tijd­stip afgesproken.

Het snoei­hout ver­w­erken we zoals u het wenst: afvo­eren of ter plaatse ver­w­erken. Snippers vor­men de ide­ale bodem­be­dekker aangezien ze uw boom en uw bodem voe­den en onkruid voorkomen. De takken kun­nen ook in een takken­w­al wor­den ver­w­erkt en de ide­ale nest­plaats wor­den voor uw favori­ete vogels.

Snoeiwerken of vel­lin­gen gebeuren klim­mend of met een hoogtew­erk­er naar gelang de sit­u­atie. Om klimw­erk op een veilige, ergonomis­che en effi­ciënte manier uit te voeren, vol­gen wij regel­matige bijscholin­gen bij gespe­cialiseerde oplei­d­ings­cen­tra. Op de jaar­lijkse klimkam­pi­oen­schap­pen voor boomver­zorg­ers ver­beteren we onze klimtech­nieken en trainen reddingsprocedures.

Deze website maakt gebruik van Cookies.