Ploffen van bomen

plof­fen — pneu­ma­tis­che injec­tie van lava en voedingsstoffen

Boomwortels en het bodem­leven hebben zuurstof nodig. Wanneer een bodem gecom­pacteerd is door bijvoor­beeld graaf­ma­chines of een jaren­lang inten­sief maaibeheer kun­nen er zuurstofteko­rten optre­den waar­door uw boom in prob­le­men komt.

Onze plof­ma­chine’ trilt een holle staaf in de grond en blaast dan onder hoge druk lucht in de grond waar­door deze let­ter­lijk omhoog wordt geblazen. Tijdens het blazen van de lucht wor­den lava en organ­is­che mest­stof­fen gein­jecteerd. Op die manier wordt het zuurstofge­brek lang­durig opgelost en kri­jgt de boom voed­ing waar zijn wor­tels zitten.

Ploffen met injectie Moment
Deze website maakt gebruik van Cookies.