Eikenprocessierupsen verwijderen

De eiken­pro­cessievlin­der is een inheemse nachtvlin­der­soort. Het zijn de rupsen van deze vlin­der die de laat­ste jaren steeds meer over­last veroorza­k­en. Tot voor enkele jaren bleef de over­last beperkt tot de provin­cies Antwerpen en Limburg, maar sinds kort kun­nen we ze ook vin­den in Gent. Er wer­den zelfs al rupsen in Diksmuide gevonden.

De brand­haren van de eiken­pro­cessierups zor­gen voor een enorme jeuk. De brand­haren zijn slechts een tiende van een mm groot en door hun weer­hak­en bli­jven ze bij­zon­der gemakke­lijk in de huid steken. Hoewel er door­gaans geen recht­streeks con­tact is tussen de rupsen en het pub­liek kun­nen de brand­haren zich wel door de wind ver­sprei­den. Wanneer deze nesten zich bevin­den op plaat­sen waar veel pas­sage is, kun­nen voor­bi­j­gangers hier ern­stige last van ondervin­den. De bran­dende jeuk kan wel tot enkele weken duren.

Spectrum Boombeheer spe­cialiseert zich in het veilig ver­wi­jderen van de nesten. We doen dit al klim­mend en plukken de nesten manueel. Bij het ver­wi­jderen nemen wij de nodi­ge maa­trege­len om het ver­sprei­den van brand­haren door de wind zoveel mogelijk te beperken. De restanten van de rupsen wor­den daar­na afgevo­erd naar een erk­end verwerker.

Deze website maakt gebruik van Cookies.