Visuele gezondheids- en structuurbeoordeling (VTA)

Heeft u twi­jfels over de struc­turele sterk­te van uw boom of heeft uw boom gezond­hei­d­sprob­le­men? De lichaam­staal van een boom geeft hierover een schat aan infor­matie. Een boomdeskundi­ge komt bij u langs en analy­seert alle visuele symp­tomen die uw boom ver­toont: ver­min­derde blad­bezetting, holtes, verdikkin­gen, zwammen enzovoort. Dit gebeurt met een meth­ode die ontwikkeld werd in Duitsland door de Duitse pro­fes­sor Claus Mattheck.

Onze gecer­ti­ficeerde European Tree Technician stelt aan de hand van de visuele boombeo­ordel­ing (ook wel Visual Tree Assessment of kortweg VTA) een diag­nose op. Indien nodig stellen wij ver­zor­gende maa­trege­len voor. We kun­nen ook een indi­vidueel beheer­tra­ject of beheer­plan voor een boom opmaken.

Indien er na de visuele con­t­role twi­jfels zijn over de vei­ligheid van de boom kan gespe­cialiseerd mech­a­nisch onder­zoek uit­sluit­sel bieden. Met een trekproef kan de gevoe­ligheid voor ont­worte­len gecon­troleerd wor­den. Een tomo­graaftest kan de hoeveel­heid gezond hout meten, waar­door een inschat­ting kan wor­den gemaakt over de breukgevoe­ligheid van de stam.

Rechtbanken en verzek­er­ings­maatschap­pi­jen erken­nen de VTA-meth­ode – uit­gevo­erd door een gecer­ti­ficeerde boomver­zorg­er – als weten­schap­pelijk beproefd. Indien u bij schade een geldig VTA-attest kunt voor­leggen, bewi­jst u dat er sprake is van overmacht.

20180515 121003
20170902 132413 1

<!– Google tag (gtag.js) –>

<script async src=””></​script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

func­tion gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, G‑QPR44QNDQP’);

</​script>

Deze website maakt gebruik van Cookies.