Opmaak boombeheerplan

Spectrum boombe­heer maakt een grondi­ge analyse van uw hele bomenbe­stand. Elke boom wordt geïn­ven­tariseerd en beo­ordeeld op zijn con­di­tie en struc­tu­ur. Daardoor kun­nen we bredere prob­lematieken opsporen en geven we sug­gesties die zow­el de gezond­heid, de vei­ligheid als het esthetisch karak­ter van uw bomen verbeteren.

Vanuit de inven­tarisatie mak­en we een beheer­plan­ning op. In over­leg met de wensen van de klant wordt vast­gelegd waar men het bomenbe­stand naar­toe wil bren­gen, zow­el qua beeld als qua kwaliteit. Een beheer­plan stelt dan gede­tailleerd voor welke ingrepen wan­neer moeten gebeuren om deze doe­len te bereiken. Aan het beheer­plan wordt tevens een kosten­ram­ing gekop­peld zodat het nodi­ge bud­get gek­wan­tificeerd wordt en zo effi­ciënt mogelijk wordt ingezet.

Meestal behan­deld een boombe­heer­plan een peri­ode van 24 jaar, maar dit kan ook langer.

Business idea 3683781 960 720
Deze website maakt gebruik van Cookies.