Nader onderzoek

Soms kun­nen er na een visuele con­t­role nog twi­jfels bestaan. Een gecer­ti­ficeerd European Tree Technician zal u dan voorstellen welk vol­go­nder­zoek uit­sluit­sel kan geven over het prob­leem van uw boom.

Indien de bomen een slechte con­di­tie hebben kun­nen we bijvoor­beeld een bode­mon­der­zoek uitvo­eren. Hierin wordt nage­gaan in welk bodem­type uw boom staat, hoe vochtig hij staat, hoe diep het grond­wa­ter zit, of er verdicht­ing is en hoe diep, etcetera.

Indien er twi­jfels zijn over de sta­biliteit van uw boom kun­nen wij met een stormtest nagaan of deze een storm kan over­leven. Als er twi­jfels bestaan over de breuk­vas­theid van de stam mak­en wij een scan van uw boom om na te gaan hoeveel gezond hout er nog aanwezig.

Deze website maakt gebruik van Cookies.