Bescherming van bomen op bouwwerven

Hoewel bomen er uit zien alsof ze wel tegen een stoot kun­nen, zijn ze eigen­lijk zeer gevoelig voor veran­derin­gen aan hun groeiplaats. Bij bouww­erken of wegen­werken is het dan ook van zeer groot belang om de juiste maa­trege­len te tre­f­fen om de bomen heel­huids door de werken te begeleiden.

Reeds van in de ontwerp­fase kijken wij welke impact uw bouw­plan­nen hebben op de bomen. Er wordt een uit­ge­brei­de inven­tarisatie gemaakt waar­bij een waarde aan de bomen wordt gegeven zodat het duidelijk wordt welke bomen absolu­ut te behouden zijn en welke eventueel zouden kun­nen verd­wi­j­nen. De bomen wor­den nauwkeurig ingeme­ten met een gps zodat de posi­tie tegen­over de toekom­stige gebouwen heel duidelijk is.

Wanneer de ontwerp­plan­nen duidelijk­er wor­den zullen de con­touren van de nieuw­bouw met paalt­jes op het ter­rein wor­den uit­gezet zodat de impact op de bomen pre­cies kan wor­den ingeschat. Om ook de onder­grondse sit­u­atie in te schat­ten voeren we een wortelon­der­zoek uit bij de bomen die dicht bij de gebouwen komen.

Vervolgens mak­en we een deskundig ver­slag op waarin alle mogelijke invloe­den op de bomen beschreven wor­den en welke maa­trege­len moeten genomen wor­den om ze te bescher­men. Tijdens de werken komen wij dan regel­matig langs om na te gaan of de maa­trege­len effec­tief nageleefd worden.

Deze website maakt gebruik van Cookies.